Vairāk nekā 300 ārstniecības personas šogad piesaistītas darba vietām reģionos, izmantojot no ES fondiem pieejamo finansējumu veselības nozarei. Saņemt finanšu atbalstu no ES fondiem, speciālistam noteikts laika posms jānostrādā reģionā un jāsniedz valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.  

ES fondu finansējuma piesaiste ir viens no virzieniem, ko Veselības ministrija īsteno cilvēkresursu jomā, lai līdzsvarotu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Mērķis ir uzlabot mobilitātes iespējas, mediķu piesaisti un noturēšanu darba tirgu visā Latvijas teritorijā.  Eiropas Savienības fondu projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 2022. gadā kopumā finanšu atbalsts izmaksāts 322 ārstniecības personām, bet kopumā projekta ietvaros jau vairāk nekā 1400.  

Visvairāk kompensācijas pieteikumu 2022. gada laikā saņemti no ārstniecības personām Latgalē (117), Zemgalē (78), Vidzemē (65), Kurzemē (47), Pierīgā (15). Starp šogad piesaistītajiem speciālistiem ir: 

  • 46 ārsti, 
  • 73 māsas, 
  • 51 ārsta palīgi, 
  • 15 fizioterapeiti, 
  • 2 ergoterapeiti, 
  • 6 vecmātes, 
  • 1 zobārsta asistents, 
  • 5 ģimenes ārsti pensijas vecumā nodevuši savu praksi jaunajam ārstam, 
  • 123 māsu palīgi u.c. 

Finanšu atbalsts, ko pretendents var saņemt atbilstot visiem projekta nosacījumiem, ietver naudas kompensāciju par darba vietu ārstniecības iestādē reģionā, par ģimenes locekļiem un uzturēšanas izdevumiem sākuma periodā. Atbalsts pamatā vērsts uz jaunu speciālistu piesaisti un tiem ārstiem, kas pārceļas no Rīgas uz reģionu. Piesaistītie mediķi strādā slimnīcās, ģimenes ārstu praksēs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Ņemot vērā ārstniecības iestāžu aptauju, šogad atbalstāmo speciālistu vidū tika iekļauti arī audio logopēdi un mākslas terapeiti. 

Vienlīdzīgs veselības darbinieku sadalījums ir svarīgs efektīvai veselības sistēmas darbībai. Izaicinājumi ir ārstniecības personu novecošanās, ārējā un iekšējā migrācija uz privāto un ambulatoro sektoru vai ārpus veselības jomas, kas ietekmē piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, īpaši cilvēkiem, kuri dzīvo reģionos ārpus Rīgas un lauku apvidos. Projekts sniedz finansiālu stimulu, lai personas piesaistītu darba vietai, bet tālākais ir arī sadarbības jautājums ar ārstniecības iestādi. Starp būtiskiem pasākumiem cilvēkresursu piesaistes jomā ir arī darbs pie konkurētspējīga atalgojuma; tiek palielināts valsts apmaksāto rezidentūras vietu skaits jaunajiem ārstiem; īstenoti ES fondu projekti u.c. pasākumi.  

Projekts ilgst kopš 2017. gada nogales. Paredzēts, ka piesaistīto ārstniecības personu skaits sasniegs 1 568. Šobrīd projektam pieteikušies un finanšu atbalstu saņēmušas 1 414 ārstniecības personas. Līdz ar šogad veiktajām izmaiņām kopējais attiecināmais finansējums visām projekta aktivitātēm sasniedzis 15 612 862 eiro, tai skaitā ESF finansējums – 13 270 932 eiro un valsts budžeta finansējums 2 341 930 eiro.  

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” īstenošana notiek līdz pieejamā finansējuma apguvei. Tādēļ Veselības ministrija vērš uzmanību, ka ierobežotā finansējuma dēļ projekta ietvaros īstenotā ārstniecības personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas darbība var tik apturēta pirms noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām. Pašlaik apgūti 97% no kopējām ārstniecības personu piesaistei šobrīd pieejamā finansējuma.  

Plašāk: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv