Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 


Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta mērķis ir iedzīvotājiem ārpus Rīgas uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību prioritārajās jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības jomā.  

Naudas kompensāciju izmaksa vērsta uz ārstniecības personāla piesaisti stacionāriem, ģimenes ārstu praksēm, NMPD, VADC, VTMEC, psihiatrijas praksēm reģionos, kur sniedz valsts apmaksātos pakalpojumus.


ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS, kuras var pretendēt un saņemt naudas kompensāciju

Projektā atbalstāmās profesijas:

 • ārsts - speciālists
 • zobārsts
 • ārsta palīgs
 • medicīnas māsa
 • māsas palīgs
 • vecmāte
 • fizioterapeits
 • ergoterapeits
 • zobu higiēnists
 • zobārsta asistents (zobārstniecības māsa)
 • ģimenes ārsta prakse: ģimenes ārsts pensijas vecumā, kurš nodod praksi, un jaunais ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi


NOSACĪJUMI ārstiem speciālistiem un zobārstiem

Kompensāciju izmaksa vērsta uz papildu ārstniecības personāla piesaisti valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai, tāpēc izvirzīti nosacījumi:

 • ārsts-speciālists 24.03.2017. nav strādājis specialitātē ārpus Rīgas;
 • zobārsts 24.03.2017. nav sniedzis valsts apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus ārpus Rīgas (saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos no 10.07.2021.).


Papildu nosacījumi:

 • ārsti un zobārsti ir sertificēti specialitātē;
 • darba līgums par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu noslēgts vismaz uz 5 gadiem (uz nenoteiktu laiku) pilnas slodzes apmērā neatkarīgi no darba laika organizācijas;
 • zobārstam vai ārstniecības iestādei noslēgts līgums (līguma grozījumi) ar Nacionālo veselības dienestu par zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu vismaz 800 apmeklējumiem gadā.


NOSACĪJUMI pārējām atbalstāmajām ārstniecības personām

Kompensāciju izmaksa vērsta uz papildu ārstniecības personāla piesaisti valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai, tāpēc izvirzīti nosacījumi:

 • ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits un  ergoterapeits 24.03.2017. nestrādāja nevienā no atbalstāmajām profesijām ārstniecības iestādē Latvijā;
 • zobu higiēnists, zobārsta asistents (zobārstniecības māsa) uz kompensāciju var pretendēt, ja strādās komandā ar zobārstu - kompensācijas saņēmēju, un papildus tam 24.03.2017. nestrādāja specialitātē ārstniecības iestādē Latvijā.


Papildu nosacījumi:

 • ārstniecības persona ir reģistrējusies ārstniecības personu reģistrā;
 • darba līgums noslēgts vismaz uz 5 gadiem (uz nenoteiktu laiku) pilnas slodzes apmērā neatkarīgi no darba laika organizācijas.


NOSACĪJUMI ģimenes ārsta prakses pārņemšanai

Kompensāciju var saņemt, ja ģimenes ārsta prakse atrodas ārpus Rīgas un pretendenti atbilst nosacījumiem:

 • ģimenes ārsts, kurš nodod ģimenes ārsta praksi, ir sasniedzis pensijas vecumu, savukārt ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, nav pensijas vecumā;
 • ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, no 24.03. 2017. līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ārpus Rīgas ar pacientu sarakstā reģistrētām personām (saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos no 10.07.2021.);
 • abi ārsti ir sertificēti ģimenes ārsta specialitātē;
 • ģimenes ārsti ir vienojušies par prakses nodošanu/pārņemšanu, informējuši un saņēmuši izziņu no Nacionālā veselības dienesta.


KOMPENSĀCIJU VEIDI 

Ārstniecības personām izmaksā:

 • kompensāciju par darbu reģionos, par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem;
 • kompensāciju ģimenes ārsta prakses pārņemšanai par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu:
  • ģimenes ārstam, kurš nodod ģimenes ārsta praksi;
  • ģimenes ārstam, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi.

Kompensācijas aprēķina saskaņā ar 2021. gada 1. jūnijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām (saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos no 10.07.2021.).


DOKUMENTI, kas jāiesniedz

Pretendentiem Veselības ministrijā jāiesniedz:

1) pieteikums, kas lejupielādēts no talakizglitiba.lv, nemainot tā formu,

2) darba līguma kopija,

3) darba līguma grozījumu kopija, ja grozījumi attiecas uz kompensācijas piešķiršanas nosacījumiem.


Ģimenes ārstiem, kuri nodod praksi, un jaunajiem ģimenes ārstiem, kuri pārņem praksi:

1) abpusēji aizpildīts pieteikums, kas lejupielādēts no talakizglitiba.lv, nemainot tā formu,

2) Nacionālā veselības dienesta izsniegta izziņa,

3) De minimis veidlapa ģimenes ārstam, kas pārņem praksi, kas iegūta VID EDS sistēmā.

Svarīgi par ģimenes ārsta prakses nodošanu/pārņemšanu! Pirmais solis ir izziņas saņemšana no Nacionālā veselības dienesta un pieteikšanās Veselības ministrijā. Līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, slēdz pēc tam.


KĀ PIETEIKTIES: dokumentu iesniegšanas veids

Pretendenti dokumentus iesniedz:

 • ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu: kompensacijas@vm.gov.lv ;
 • pašrocīgi parakstītus sūtot pa pastu vēlams ierakstītā vēstulē: Brīvības iela 72, Rīga, LV1011 (norāde - Kompensācijas pieteikums SAM 9.2.5.);
 • iesniedzot personīgi Veselības ministrijā.

Ja nav droša e-paraksta, dokumentus jāsūta pa pastu vai personīgi jāiesniedz Veselības ministrijā.


PIETEIKUMU VEIDLAPAS un citi dokumenti


PIETEIKUMS ārstam/zobārstam


Veidlapa

PIETEIKUMS ārsta palīgam, māsai, māsas palīgam, vecmātei, fizioterapeitam, ergoterapeitam, zobu higiēnistam, zobārsta asistentam (zobārstniecības māsai)


Veidlapa 

PIETEIKUMS ģimenes ārstam, kurš nodod praksi, un ģimenes ārstam, kurš pārņem praksi


Veidlapa

APLIECINĀJUMS ģimenes ārstiem par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu/pārņemšanu


Veidlapa

Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas process

Infografika

Kā aprēķina kompensāciju: skaidrojums un piemēri

Infografika

Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNS 

Plāns

Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBA 

Kārtība

Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem NOLIKUMS 

Nolikums

Ministru kabineta noteikumi Nr.158 Projekta īstenošanas laiks

Pretendentu atlases periods plānots no 2018. gada maija līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam. 

Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 11 960 103 eiro, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 10 166 087 eiro un valsts budžeta finansējums – 1 794 016 eiro (saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos 10.07.2021.).

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. 


Kontaktinformācija

kompensacijas@vm.gov.lv

tālruņi: 60003345, 67876087Kompensācijas līguma parakstīšana

šobrīd notiek

ATTĀLINĀTI


Ja nav droša e-paraksta, līgumu sūtīsim darba vietai

PA PASTU

​​​​​​​
Aizpildi pieteikumu PAREIZI! Skaties videoUZZINI: kā notiek ĢĀ prakses pārņemšana

Sazinies ar mums


60003345, 67876087

kompensacijas@vm.gov.lv