Projekta ietvaros atbalstāmi pieredzes apmaiņas pasākumi, kas vērsti uz profesionālo  zināšanu un prasmju pilnveidi, kā arī jaunas ārstniecības vai diagnostiskās metodes apguvi līdz 2022.gada decembrim. 

Izraksts no Apmācību kvalitātes novērtēšanas,  apmeklējuma uzskaites, un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanas kārtības 

51. Prasības pieredzes apmaiņas pasākumiem ir saskaņotas ar Darba grupu un iekļautas šajā Kārtībā.

52. Projekta ietvaros ārstniecības personām ir atbalstāmi pieredzes apmaiņas pasākumi, kas vērsti uz profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi un jaunu ārstniecības un diagnostikas metožu apguvi.

53. Pieredzes apmaiņas pasākumiem ārstniecības personas var pieteikties divas reizes projekta īstenošanas laikā.

54. Pieredzes apmaiņas ietvaros atbalstāma:

54.1. ārstniecības personas dalība pieredzes apmaiņas pasākumā ārpus Latvijas uz laiku, kas nepārsniedz 10 (desmit) darbdienas vai gadījumos, ja dalības laiks nepieciešams garāks, tas tiek vērtēts atsevišķi, izskatot papildus iesniegtos pamatojošos dokumentus. Dalībniekam tiek kompensēti transporta izdevumi par vienu braucienu ekonomiskajā klasē no un uz Latviju, viesnīcas izdevumi un komandējuma dienas nauda atbilstoši ārējo normatīvo aktu regulējumam, kā arī Projekta ietvaros tiek nodrošināta izdevumu segšana par dalību pieredzes apmaiņas pasākumā. Par pieredzes apmaiņas pasākuma atbilstību projekta mērķim VM lūdz konkrētās jomas profesionālās asociācijas rakstisku saskaņojumu.

54.2. Latvijas speciālistu (Dalībnieku) dalība pieredzes apmaiņas pasākumā, kas notiek Latvijas ārstniecības iestādē, kas ir tiesīga īstenot izglītības procesu, un pasākums nepārsniedz 20 (divdesmit) darbadienas. Dalībniekam tiek kompensēti uzturēšanās un transporta izdevumi, kā arī izmaksāta komandējuma dienas nauda atbilstoši ārējo normatīvo aktu regulējumam.

54.3. Latvijas ārstniecības iestādei, kas nodrošina Dalībnieka uzņemšanu pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros, pēc rēķina un atskaites iesniegšanas tiek nodrošināta atlīdzība par vienu mācībspēku (vienā pasākumā tiek atbalstīti ne vairāk kā 5 (pieci) mācībspēki), nepārsniedzot 20,00 (divdesmit) eiro par astronomisko stundu.

54.4. Latvijas speciālistu (Dalībnieku) dalība pieredzes apmaiņas pasākumā – kongresā, konferencē, seminārā, kas notiek Latvijā un nav finansēts no Projekta budžeta līdzekļiem, un kurā uzstājas ārvalstu lektori. Dalības maksas kompensācijas apmērs par vienu pasākumu nepārsniedz 1000 (viens tūkstotis) eiro. Vienā pieredzes apmaiņas pasākumā atbalstāma ne vairāk kā 10 (desmit) Dalībnieku dalība. Par pieredzes apmaiņas pasākuma atbilstību projekta mērķim VM lūdz konkrētās jomas profesionālās asociācijas rakstisku saskaņojumu.

55. Dalības maksa par pieredzes apmaiņas pasākumu tiek segta pēc rēķina saņemšanas no uzņemošās institūcijas, reģistrācijas apstiprinājuma, ka Dalībnieks varēs piedalīties pieredzes apmaiņā, kā arī pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

56. Dalībniekam, kas dodas uz pieredzes apmaiņas pasākumu ārpus Latvijas, transporta biļešu iegādi vai pasūtīšanu un viesnīcu rezervēšanu Projekta ietvaros nodrošina VM. Komandējuma dienas nauda tiek izmaksāta pēc parakstītas komandējuma atskaites un avansa norēķina oriģinālu iesniegšanas VM atbilstoši normatīvajiem aktiem.

57. Pieredzes apmaiņas pasākuma vadīšanu Latvijā nodrošina ārstniecības iestāde, kura vismaz piecus gadus sniedz medicīniskos pakalpojumus:

57.1.  ir tiesīga izsniegt dokumentu par Dalībnieka profesionālās kompetences pilnveidi, norādot TIP skaitu;

57.2. var nodrošināt projekta vajadzībām nepieciešamās dokumentācijas (3.un 6.pielikums) un rēķina iesniegšanu.

58. Pieredzes apmaiņas pasākumam, t.sk. kongresiem, konferencēm, semināriem, ja tas nepieciešams profesionalitātes papildināšanai vai jaunu ārstniecisko un diagnostisko metožu apgūšanai, un to apliecina darba devējs, var pieteikties, iesniedzot aizpildītu pieteikuma forma (skat.5.pielikumu), kuru lejupielādē tīmekļvietnē www.talakizglitiba.lv:

58.1. pieredzes apmaiņas pasākumam ārpus Latvijas robežām Dalībnieks:

58.1.1. kuram ir derīgs sertifikāts specialitātē;

58.1.2. pēdējo divu gadu laikā ir veicis profesionālo darbību sertifikāta derīguma termiņa laikā sertifikātā norādītajā specialitātē;

58.2. Latvijas ārstniecības iestādē pieredzes apmaiņas pasākumā Dalībnieks:

58.2.1. kuram ir derīgs sertifikāts specialitātē;

58.2.2. pieteikšanās brīdī strādā sertifikātā norādītajā specialitātē kādā no Latvijas ārstniecības iestādēm.

58.3. pieredzes apmaiņas pasākumā - kongresā, konferencē, seminārā Latvijā Dalībnieks:

58.3.1. kuram ir derīgs sertifikāts specialitātē;

58.3.2. pieteikšanās brīdī strādā sertifikātā norādītajā specialitātē kādā no Latvijas ārstniecības iestādēm.

59. VM izvērtē šādus sagatavotos un ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darbdienas pirms plānotā pieredzes apmaiņas pasākuma (gan praktiskās pieredzes gūšanas pasākumos, gan semināros, kongresos vai semināros) iesniegtos dokumentus:

59.1. pieredzes apmaiņas pasākumam ārpus Latvijas robežām:

59.1.1.Dalībnieka aizpildītu pieteikuma formu (skat.5.pielikumu), kuru lejupielādē tīmekļvietnē www.talakizglitiba.lv;

59.1.2. Dalībnieka darba devēja brīvā formā rakstītu apliecinājumu, ka persona norādītajā laikā varēs piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā;

59.1.3. uzņemošās ārvalstu iestādes brīvā formā rakstītu apliecinājumu, ka ārstniecības persona norādītajā laikā varēs piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā minētajā ārstniecības iestādē un tai tiks izsniegts šīs iestādes dokuments, kas apliecina ārstniecības personas iegūto pieredzi;

59.1.4. semināru, kongresu vai konferenču pasākuma programmu;

59.1.5. semināru, kongresu vai konferenču organizatoru apliecinājumu, ka Dalībnieks ir reģistrējies pieredzes apmaiņas pasākumam un dalība ir apstiprināta;

59.1.6. semināru, kongresu vai konferenču organizatoru izrakstītu rēķinu par dalību pasākumā.

59.2. Latvijas ārstniecības iestādē Latvijas ārstniecības personas (jomas eksperta) vadībā organizētā pieredzes apmaiņas pasākumā:

59.2.1. aizpildītu pieteikuma formu (skat.5.pielikumu) dalībai pieredzes apmaiņas pasākumā Latvijas ārstniecības iestādē, kuru lejupielādē tīmekļvietnē www.talakizglitiba.lv;

59.2.2. darba devēja brīvā formā rakstītu apliecinājumu, ka persona norādītajā laikā varēs piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā, kas nepieciešams ārstniecības personas profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un to nav iespējams iegūt Dalībnieka ārstniecības iestādē;

59.2.3. ārstniecības iestādes brīvā formā rakstītu apliecinājumu par gatavību pieteikumā norādītajā laikā savā iestādē nodrošināt telpas un iespēju Dalībniekiem piedalīties plānotajos pasākumos atbilstoši pieredzes apmaiņas pasākuma mērķim.

59.3. pieredzes apmaiņas pasākumam – kongresam, konferencei, semināram Latvijā ar Latvijas ārvalstu lektoru dalību.

59.3.1. aizpildītu pieteikuma formu (skat.5.pielikumu) dalībai pieredzes apmaiņas pasākumā Latvijā, kuru lejupielādē tīmekļvietnē www.talakizglitiba.lv;

59.3.2. darba devēja brīvā formā rakstītu apliecinājumu, ka persona noteiktajā laikā varēs piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā un tas ir nepieciešams ārstniecības personas profesionālās kvalifikācijas pilnveidei;

59.3.3. kongresa, konferences, semināra programmu;

59.3.4. kongresa, konferences vai semināra organizatoru apliecinājumu, ka Dalībnieks ir reģistrējies pieredzes apmaiņas pasākumam un dalība ir apstiprināta;

59.3.5. kongresa, konferences vai semināra organizatoru izrakstītu rēķinu par dalību pasākumā.

60. Pieteikumi pieredzes apmaiņai tiek izskatīti atbilstoši to iesniegšanas secībai VM, kura izvērtē iesniegtos dokumentus saskaņā ar šo Kārtību. VM drīkst pieprasīt papildinformāciju, kas nepieciešama galīgā lēmuma pieņemšanai par potenciālā Dalībnieka atbilstību pieredzes apmaiņas pasākumam. Ja dokumenti iesniegti vēlāk, tad jāpievieno pamatojums izskatīšanai steidzamības kārtībā.

61. Pēc lēmuma pieņemšanas par Dalībnieka piedalīšanos pieredzes apmaiņas pasākumā VM elektroniski informē Dalībnieku un nodrošina biļešu vai transporta pasūtīšanu un viesnīcas rezervēšanu.

61.1 Izņēmuma gadījumos, kad uz pieredzes apmaiņu Dalībniekam jāierodas nekavējoties diennakts laikā un to nav iespējams ieplānot citā laikā, pieļaujams, ka Dalībnieks pats veic transporta biļešu iegādi un viesnīcas rezervēšanu.

62. Ne vēlāk kā divas nedēļas pēc pieredzes apmaiņas pasākuma Dalībnieks VM iesniedz rakstisku atskaiti par dalību pieredzes apmaiņas pasākumā un avansa norēķinu (skat.11.pielikumu) pēc tam VM veic komandējuma dienas naudas izmaksu uz Dalībnieka norādīto bankas kontu.

62.1 Dalībnieks, kurš pats veicis transporta biļešu iegādi un viesnīcas rezervēšanu un vēlas saņemt transporta un viesnīcas izdevumu atmaksu, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc pieredzes apmaiņas pasākuma iesniedz VM rakstisku atskaiti par dalību pieredzes apmaiņas pasākumā un avansa norēķinu (skat.11.pielikumu), pievienojot skaidrojumu par pieredzes apmaiņas pasākuma atbilstību Projekta mērķim un prioritārajām jomām, uzņemošās iestādes apliecinājumu par to, ka ārstniecības persona ir piedalījusies pieredzes apmaiņas pasākumā un to nebija iespējams nodrošināt citā laikā, un darba devēja brīvā formā rakstītu apliecinājumu par atļauju norādītajā laikā piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā, kas nepieciešams ārstniecības personas profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.