Veselības ministrija ir uzsākusi jaunu ES fondu finansētu projektu Nr. 4.1.2.6/1/24/I/001  “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”, nodrošinot mācības profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei.

Lai uzlabotu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju, klīnisko psihologu un sociālajā jomā strādājošo speciālistu kvalifikāciju, prasmes un iemaņas, līdz 2029. gada 31. decembrim būs iespēja piedalīties ES fondu finansētās mācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos ārstniecības iestādēs Latvijā un ārpus Latvijas. 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par mācībām un iespējām pieteikties talakizglitiba.lv sadaļā Programmas.

Kontaktinformācija:

60008327, 60008320, 60005264