Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ārkārtas situācijas ar daudz cietušajiem, t.sk. cietušie no toksiskas vielas iedarbības, pārvaldīšana

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte un citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 2 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 6 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Ieva Tīruma, neatliekamās medicīnas ārsts

Dmitrijs Sergejevs, neatliekamās medicīnas ārsts

Uldis Ceriņš, sertificēts neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot pieteikuma veidlapu Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas mājaslapā www.psk.lu.lv sadaļā: Tālākizglītība → ESF projekti https://www.psk.lu.lv/talakizglitiba/esf-projekti un pasākumu pārvaldības rīkā

https://www.mittoevents.com/lupsmc-macibu-programma/registreties

Projekta vadītāja Ināra Dupure, mob. tālr. 29446553

e-pasts: inara.dupure@lupsk.edu.lv

Neformālās izglītības programmas mērķis

Izglītot ārstniecības personas, nostiprinot izpratni teorijas apmācībās un praktiskajos treniņos ārkārtas situāciju pārvaldībā un koordinēšanā; rast izpratni par neatliekamās medicīniskās palīdzības koordinēšanu un realizēšanu negadījumos ar daudz cietušajiem. Radīt izpratni par toksisku substanču atpazīšanas nozīmi negadījumos.

Mācību programmas tēmas

Valsts operatīvo dienestu sadarbības principi ārkārtas situācijas norises vietā. Koordinācijas centra izveide. Informācijas aprite. Valsts civilās aizsardzības plāna apskats. Individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums. Valsts materiālo rezervju piesaistes principi ārkārtas situāciju pārvaldīšanā. Darbs ar cietušajiem ārkārtas situācijas norises vietā. Ārkārtas situācijas definējums. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana notikuma vietā ar ierobežotu personāla un materiāltehnisko resursu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana. Ārkārtas situācijas radīto seku likvidācija. Ne kritisko cietušo reģistrācija un aprūpe. 

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 15 testa jautājumi.