Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Suicidāla un nesuicidāla paškaitējuma diagnostika un ārstēšana

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas klīnisko gadījumu analīze

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Ilze Mežraupe, psihiatre, psihoterapeite

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikšanās  uz kursiem nav iespējama

Neformālās izglītības programmas mērķis

Uzlabot izglītojamo zināšanas un praktiskās iemaņas bērnu un pusaudžu paškaitējuma atpazīšanā, diagnostikā un terapijā. Īpaša uzmanība tiks veltīta šo zināšanu integrēšanai valstī apstiprinātā klīniskā algoritma un pacienta ceļa kontekstā. Programma iepazīstinās ar jaunākajām pierādījumos balstītajām atziņām un pētījumu bāzi, kā arī ļaus izglītojamiem apgūt paškaitējuma pamata skrīninga metodes, kuras ir iekļautas klīniskajā algoritmā.

Mācību programmas tēmas

1. Pētījumu bāze un pierādījumos balstītas intervences bērnu paškaitējuma atpazīšanai un mazināšanai pasaules  praksē.

2. Klīniskā algoritma un pacientu ceļu uzbūves principi.

3. Bērnu un pusaudžu ar paškaitējumu skrīnings.

4. Terapeitiskās metodes un to izvēles stratēģijas.

5. Paškaitējuma skrīninga rīki un to izmantošana dažādos   kontekstos.

6. Bērnu un pusaudžu paškaitējuma riska līmeņa novērtējums.  

7. Psihoizglītošana un ģimenes iesaiste.

8.Terapeitisko intervenču paškaitējuma mazināšanai pamata principi darbā ar pusaudžiem.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.