Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas (SFK-BJ) pielietošana funkcionēšanas novērtēšanā un rehabilitācijas plānu sastādīšanā bērniem un jauniešiem

Mērķauditorija

Ārsts, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

 • 14 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 18 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāki informāciju meklēt ŠEIT

Mācības notiks tiešsaistē platformā Zoom

2022.gada 28., 29.marts un 4., 5. aprīlis

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Sandra Ausekle

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā:

https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas (SFK-BJ) pielietošanu funkcionēšanas novērtēšanā un rehabilitācijas plānu sastādīšanā bērniem un jauniešiem, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas SFK-BJ domēnos ietilpstošo kategoriju pielietošanā bērnu un jauniešu funkcionālo spēju izvērtēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

 1. Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versija (turpmāk: SFK-BJ): SFK-BJ mērķi; SFK-BJ teorētiskās lietošanas iespējas; SFK-BJ daļas un komponentes; SFK-BJ kategoriju līmeņi; Klasifikācija ar definīcijām; SFK-BJ ietverto kategoriju apzīmētāji; SFK-BJ saistība ar novērtēšanas instrumentiem
 2. SFK un SFK-BJ: kopīgais un atšķirīgais
 3. Bērnu un jauniešu funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanas process: Ķermeņa funkciju un struktūru izvērtējums bērniem un jauniešiem; Aktivitātes un dalības domēnu izvērtējums bērniem un jauniešiem
 4. Bērnu un jauniešu ar funkcionāliem ierobežojumiem medicīniskās rehabilitācijas procesa likumiskais pamats: Valsts apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas prioritārā kārtība un process; Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu veidi; Monoprofesionālie un multiprofesionālie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi; Medicīniskās rehabilitācijas plāns, tā izstrādes principi un plāna sastāvdaļas
 5. Rehabilitācijas plānu bērniem un jauniešiem sastādīšanas process medicīniskā rehabilitācijā: Bērnu un jauniešu veselības stāvoklis un ar to saistītie funkcionēšanas ierobežojumi; Dinamiskā novērošana medicīniskajā rehabilitācijā
 6. SFK un SFK-BJ kategoriju izvērtējums: domēnā “Mācīšanās un zināšanu pielietošana”, “Vispārējie uzdevumi un prasības”, “Komunikācija”, “Mobilitāte”, “Pašaprūpe”, “Mājas solis”, “Mijiedarbība un attiecības starp personām”, “Galvenās dzīves jomas”, “Dzīve kopienā, sociālā un pilsoniskā dzīve”
 7. SFK-BJ pielietošana bērnu un jauniešu veselības stāvokļa izvērtēšanā atbilstošu funkcionēšanas ierobežojumu noteikšanas procesā
 8. SFK-BJ praktiskā pielietošana rehabilitācijas plānu bērniem un jauniešiem sastādīšanas procesā
 9. SFK pamatkopu pielietošanas iespējas bērnu un jauniešu funkcionālo spēju novērtēšanā: Pamatkopu izstrādes principi; Pamatkopu izveides pamatojums; Pamatkopu veidi; Pamatkopu pielietojuma iespējas
 10. SFK-BJ lietošanas ētiskās vadlīnijas un atbalsta pasākumu izvērtēšana funkcionēšanas ierobežojumu radīto seku mazināšanai

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus, ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.