Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas principi stacionārā un ambulatorā praksē. Agresīvās uzvedības nemedikamentozā korekcija

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas:

  • 16 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 16 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

psihiatrs Jānis Bušs,  

psihiatre Natālija Bērziņa,

psihiatre Marina Veģere

klīniskā psiholoģe Kristīne Dūdiņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 32 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu par psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas principiem stacionārā un ambulatorā praksē, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas darbā ar pacientiem ar psihiskiem traucējumiem un agresivitāti, iegūt specifiskas prasmes psihisko traucējumu un ar to saistīto uzvedības reakciju atpazīšanā, līdz ar to prast izvērtēt personas psihisko stāvokli, lai apgūtās iemaņas spētu praktiski pielietot profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

1. Psihisku un uzvedības traucējumu vispārīgs raksturojums

2. Izplatītāko psihisko traucējumu etioloģija, simptomātika, uzvedības īpatnības. Psihisko traucējumu raksturojums, uz pierādījumiem balstītās terapijas metodes, psihisko traucējumu prevencija un profilakse, traucējumu ārstēšana un rehabilitācija. Psihiatriskās palīdzības līmeņi.

3. Kognitīvi biheiviorālā terapija un citi uz pierādījumiem balstīti psihoterapijas veidi.

4. Uzvedības traucējumu un agresijas nemedikamentoza terapija

5. Noslēguma pārbaudījums teorētisko un praktisko iemaņu novērtēšanai

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.