Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros tiek īstenots pilotprojekts “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu”.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt un ieviest paliatīvās aprūpes pakalpojumu mobilajos kabinetos, tā veicinot paliatīvo pacientu novirzīšanu mājas aprūpē, kur tiktu nodrošināti pietiekami un kvalitatīvi pakalpojumi. Tādējādi tiktu samazināta arī stacionāro ārstniecības iestāžu noslogotība.Mobilās paliatīvās aprūpes komandas uzdevumi


Mobilā paliatīvās aprūpes pakalpojuma ietvaros nepieciešamā veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un psihosociālā rehabilitācija pamatā tiks sniegta pacienta dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot augstāka līmeņa veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumus.

Pilotprojektā pakalpojumus 12 mēnešu periodā nodrošinās vismaz 150 pacientiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Pretendēt uz pakalpojumu var pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu. Pilotprojektu Kurzemē īstenos iepirkuma rezultātā izraudzītais SIA “Magnum Social&Medical Care”. Pilotprojekta īstenošanas termiņš ir viens gads. Pilotprojekta laikā pacienti joprojām būs pierakstīti pie sava ģimenes ārsta. 

Mobilās paliatīvās aprūpes komandas mērķis ir sniegt kompleksu, visaptverošu aprūpi, kas orientēta uz cilvēku ar ierobežotu dzīvildzi un viņa ģimeni, kā arī nodrošināt paliatīvo aprūpi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, pamatojoties uz klīnisko izvērtējumu un ģimenes izvēli.


Pakalpojumi, ko sniegs speciālistu komanda:

 • regulāras vizītes pacienta mājvietā
 • medikamentu administrēšana un manipulācijas
 • fizikālās un fizioterapijas procedūras
 • pacienta vides pielāgošana un palīglīdzekļu nodrošināšana
 • pacienta veselības stāvokļa izvērtēšana un aprūpes plāna izvērtēšana
 • izmeklējumu un/vai ambulatoru procedūru organizēšana
 • regulāra informācijas apmaiņa ar ģimenes ārstu par pacienta veselības stāvokli
 • diennakts palīdzības tālrunis
 • diennakts neatliekamās palīdzības brigādes pakalpojums
 • specializēta transporta pakalpojumi
 • psihoemocionālā atbalsta sniegšana pacientam un piederīgajiem
 • pacienta un piederīgo apmācība 
 • kapelāna pakalpojumi
 • sociālā darbinieka pakalpojumiSpeciālisti, kuri strādās komandā


Mobilās paliatīvās aprūpes komandas minimālais sastāvs tiks noteikts katram pacientam individuāli, pamatojoties uz vajadzībām. Komandu veido 7 dažādi speciālisti un viņu uzdevumi ir:

koordinators - proaktīvi nodrošina komunikāciju ar pacientu un/vai ģimenes locekļiem, identificējot problēmjautājumus;

ārsts – nodrošina mājas vizītes pie pacientiem (konsultācijas, manipulācijas), nodrošina ambulatorās  konsultācijas un manipulācijas, sadarbojas ar ģimenes ārstiem un speciālistiem, nodrošina ģimenes locekļu un mājas aprūpē iesaistīto personu izglītošanu;

māsa vai ārsta palīgs – nodrošina mājas vizītes pie pacientiem (konsultācijas, manipulācijas), nodrošina ambulatorās  konsultācijas un manipulācijas, veic regulāru paliatīvās aprūpes pacientu un ģimeņu vajadzību noskaidrošanu, pacientu un ģimenes locekļu izglītošanu; 

fizioterapeits - nodrošina medicīnisko rehabilitāciju ambulatori vai mājās atbilstoši medicīniskās rehabilitācijas plānam;

psihologs – nodrošina psihoemocionālo atbalstu pacientiem un ģimenes locekļiem gan pacienta dzīves vietā, gan ambulatori - slimības laikā, nāves brīdī un ģimenes locekļiem sērošanas periodā. Pakalpojums tiek nodrošināts pacientiem un ģimenes locekļiem gadījumā, ja atsakās no kapelāna;

sociālais darbinieks – mobilā paliatīvās aprūpes komanda par pacientu sniegs informāciju attiecīgās pašvaldības sociālajam dienestam, kas organizē sociālos pakalpojumus atbilstoši pacienta vajadzībām;

kapelāns - izvērtē pacienta un viņa ģimenes locekļu garīgās vajadzības, sniedz  atbalstu iekšējās vides līdzsvaram un stabilitātei, palīdz pacientam un tuviniekiem gūt mierinājumu un nodrošina individuālu atbalstu. Pilotprojekta finansējums

​​​​​​​

Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija. Piloprojekts ir daļa no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Pilotprojekta termiņš ir viens gads Līguma kopējā maksimālā summa ir 630 000 eiro bez PVN.

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumu prioritārajās jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.