Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros tiek īstenots pilotprojekts “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu”.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt un ieviest paliatīvās aprūpes pakalpojumu mobilajos kabinetos, tā veicinot paliatīvo pacientu novirzīšanu mājas aprūpē, kur tiktu nodrošināti pietiekami un kvalitatīvi pakalpojumi. Tādējādi tiktu samazināta arī stacionāro ārstniecības iestāžu noslogotība un izsaukumu skaits Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.


Mobilās paliatīvās aprūpes komandas uzdevumi


Mobilā paliatīvās aprūpes pakalpojuma ietvaros nepieciešamā veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un psihosociālā rehabilitācija pamatā tiks sniegta pacienta dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot augstāka līmeņa veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumus stacionārā.

Pilotprojektā pakalpojumus 12 mēnešu periodā nodrošinās vismaz 150 pacientiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Pretendēt uz pakalpojumu var pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu. Pilotprojekta īstenošanas termiņš ir viens gads. Pilotprojekta laikā pacienti joprojām būs pierakstīti pie sava ģimenes ārsta. 

Paliatīvās aprūpes komandas mērķis ir sniegt kompleksu, visaptverošu aprūpi, kas orientēta uz cilvēku ar ierobežotu dzīvildzi un viņa ģimeni, kā arī nodrošināt paliatīvo aprūpi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, pamatojoties uz klīnisko izvērtējumu un ģimenes izvēli.


Pakalpojumi, ko sniegs speciālistu komanda:

 • regulāras vizītes pacienta mājvietā
 • medikamentu administrēšana un manipulācijas
 • fizikālās un fizioterapijas procedūras
 • pacienta vides pielāgošana un palīglīdzekļu nodrošināšana
 • pacienta veselības stāvokļa izvērtēšana un aprūpes plāna izvērtēšana
 • izmeklējumu un/vai ambulatoru procedūru organizēšana
 • regulāra informācijas apmaiņa ar ģimenes ārstu par pacienta veselības stāvokli
 • diennakts palīdzības tālrunis
 • diennakts neatliekamās palīdzības brigādes pakalpojums
 • specializēta transporta pakalpojumi
 • psihoemocionālā atbalsta sniegšana pacientam un piederīgajiem
 • pacienta un piederīgo apmācība 
 • kapelāna pakalpojumi
 • sociālā darbinieka pakalpojumi


Speciālisti, kuri strādās komandā


Paliatīvās aprūpes komanda minimālais sastāvs tiks noteikts katram pacientam individuāli, pamatojoties uz vajadzībām. Komandā jābūt vismaz 7 dažādiem speciālistiem, un viņu uzdevumi ir:

koordinators - proaktīvi nodrošina komunikāciju ar pacientu un/vai ģimenes locekļiem, identificējot problēmjautājumus;

ārsts – nodrošina mājas vizītes pie pacientiem (konsultācijas, manipulācijas), nodrošina ambulatorās  konsultācijas un manipulācijas, sadarbojas ar ģimenes ārstiem un speciālistiem, nodrošina ģimenes locekļu un mājas aprūpē iesaistīto personu izglītošanu;

māsa vai ārsta palīgs – nodrošina mājas vizītes pie pacientiem (konsultācijas, manipulācijas), nodrošina ambulatorās  konsultācijas un manipulācijas, veic regulāru paliatīvās aprūpes pacientu un ģimeņu vajadzību noskaidrošanu, pacientu un ģimenes locekļu izglītošanu; 

fizioterapeits - nodrošina medicīnisko rehabilitāciju ambulatori vai mājās atbilstoši medicīniskās rehabilitācijas plānam;

psihologs – nodrošina psihoemocionālo atbalstu pacientiem un ģimenes locekļiem gan pacienta dzīves vietā, gan ambulatori - slimības laikā, nāves brīdī un ģimenes locekļiem sērošanas periodā. Pakalpojums tiek nodrošināts pacientiem un ģimenes locekļiem gadījumā, ja atsakās no kapelāna;

sociālais darbinieks – mobilā paliatīvās aprūpes komanda par pacientu sniegs informāciju attiecīgās pašvaldības sociālajam dienestam, kas organizē sociālos pakalpojumus atbilstoši pacienta vajadzībām;

kapelāns - izvērtē pacienta un viņa ģimenes locekļu garīgās vajadzības, sniedz  atbalstu iekšējās vides līdzsvaram un stabilitātei, palīdz pacientam un tuviniekiem gūt mierinājumu un nodrošina individuālu atbalstu. 


Pilotprojekta finansējums


Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija. Piloprojekts ir daļa no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Pilotprojekta termiņš ir viens gads (ar iespēju to vēl pagarināt, atkarībā no projekta rezultātiem). Līguma kopējā maksimālā summa ir 630 000 eiro bez PVN.

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumu prioritārajās jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.


ĪSUMĀ: Kā pieteikt pacientu mājas paliatīvās aprūpes pilotprojektam un kur to īstenos


Iepirkuma rezultātā tika noskaidrots, ka pilotprojektu īstenos un mājas paliatīvo aprūpi nodrošinās SIA “Magnum Social&Medical Care” (turpmāk - "Rūre") Kurzemes reģionā  - Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā.

 1. Pretendēt uz pakalpojumu var pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu. Ja pacientam nav paliatīvi aprūpējama pacienta statuss, pacientam, tuviniekiem vai pacienta ģimenes ārstam jāsazinās ar pilotprojekta koordinatoru - tel. 8882 un koordinators līdzdarbosies pacienta nosūtīšanā uz konsīliju Liepājas reģionālajā slimnīcā.
 2. Speciālistu komanda izstrādās individuālu ikdienas medicīniskās, fizikālās, garīgās un sociālās aprūpes plānu katram pacientam, konsultēsies ar ģimenes ārstu.
 3. Speciālisti nodrošinās plānveida mājas vizītes pie pacientiem un realizēs aprūpes plānu. Tas ietver arī tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu. Pacients joprojām būs pierakstīts pie sava ģimenes ārsta, un ģimenes ārstam saglabāsies kapitācijas finansējums par pacientu.
 4. Pēc pilotprojekta tiks izvērtēti sasniegtie rezultāti, aprūpes veida efektivitāte un sagatavoti priekšlikumi par paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību. Pilotprojektu īsteno:

Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā


Sazinies ar koordinatoru: 

tel. 8882 


Mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniedzējs -

SIA "Magnum Social&Medical Care" (jeb "Rūre")