Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Profesionālo prasmju atjaunošana māsām veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Covid – 19 pandēmijas izraisītā situācijā

Mērķauditorija

Māsas, kurām ir derīgs reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (izņemot pirmreizējās reģistrācijas gadījumus) un kuras ne agrāk kā 2020.gadā ir uzsākušas darbu ārstniecības iestādē māsas profesijā, un kuru ārstniecības iestāde ir rekomendējusi šīm mācībām.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

60 akadēmiskās stundas:

 • 27 akadēmiskās stundas teorija
 • 33  akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Karīna Kurtiša, Inguna Leite, Ligita Brezinska, Areta Namniece

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 60 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties mācībām nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt ārstniecības personām (māsām) nepieciešamās profesionālās zināšanas un izkopt prasmes profesionālās darbības atjaunošanai. Atjaunot, pilnveidot un padziļināt teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas par galvenajiem jēdzieniem, principiem un darbībām, kā arī manipulācijām, kas ir nepieciešamas, lai organizētu un sniegtu pacientiem veselības aprūpes pakalpojumus Covid – 19 pandēmijas izraisītā situācijā, palīdzot pacientiem  sasniegt maksimāli iespējamo veselības stāvokļa uzlabošanos, pašaprūpes līmeni un uzlabot dzīves kvalitāti.

Mācību programmas tēmas

TEORIJA:

 1. Aprūpes procesa pamatprincipi

Aprūpes process - pacientu novērtēšana, aprūpes plānošana, realizēšana, izvērtēšana un korekcijas, kā arī Covid-19 pacientu aprūpē.

Izpratne par komandas darba organizāciju, arī Covid-19 pacientu aprūpei.

Komunikācija ar pacientu, tuviniekiem un ārstniecības komandu (visos aprūpes posmos, manipulācijās un procedūrās). Komunikācija ar Covid-19 pacientiem un piederīgajiem.

Kritiskā domāšana problēmu noteikšanā un nepieciešamo aprūpes resursu izvērtēšana rutīnas darbā un  Covid-19 pacientu aprūpē.

Pacientu un piederīgo izglītošana aprūpes procesā, tostarp  Covid-19 pacientu aprūpē.

 1. Procedūras, kas skar gremošanas sistēmu

Uztura uzņemšana, šķidruma balanss un izvadsistēma

Šķidruma balansa izvērtēšana

Procedūras, kas skar fēču izvadīšanu

(klizmas, fēču uztvērēji, gāzes novades caurulīte)

Uztura uzņemšanas veidi pacientam (orālā, zondes, stomas, intravenozā) un izmantojamās tehnoloģijas,

Izvadstomu un urīnkatetra ievietošana un aprūpe

 1. Ādas integritāte

Higiēnas procedūru nodrošināšana rutīnas darbā

Brūču aprūpe – brūču veidi, brūču aprūpes noteikumi, pārsiešanas materiāli

Izgulējumi un tā pakāpes, ārstēšanas pamatprincipi

Izgulējuma risku noteikšana, profilakses plāns, pasākumi ādas veseluma saglabāšanai

Pacientu un viņu piederīgo izglītošana saistībā ar ādas veseluma saglabāšanu

Covid 19 pacientu pozicionēšana (ar dažādiem veselības stāvokļiem- intubēts, neintubēts)

 1. Infekciju kontrole – higiēnas un pretepidēmiskais plāns

Roku higiēna

Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošana dažādās situācijās, tai skaitā gaisa pilienu infekciju, piemēram, Covid – 19 pacientu aprūpē

Telpu dalījums tīrības zonās un uzkopšana

Ķirurģisko instrumentu aprite

Prasības veļas un gultas piederumiem

Veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošana

Ar veselības aprūpi saistītu  infekciju un citu infekcijas slimību, multirezistentās un epidemioloģiski nozīmīgas mikrofloras uzraudzība un rīcība

Pacientu izolācijas pasākumi

Darbinieku inficēšanās riska novērtēšana ar vakcīnregulējamām slimībām un to profilakse.

 Prasības un ieteikumi rīcībai, ja iestādes darbiniekam konstatēta infekcijas slimība.

 1. Medikamentozā aprūpe, Medikamentu administrēšana

Medikamentu administrēšanas nosacījumi.

Zāļu formas un veidi.

Medikamentu ievades veidi.

Medikamentu sagatavošana, devu aprēķins, droša medikamenta ievade

Pacienta novērtēšana pirms un pēc medikamentu ievadīšanas.

Prasības, strādājot ar narkotiskajām un psihotropajām vielām.

Medikamentu administrēšanas aprīkojums, ievades iekārtas - infūzijas sūkņi, perfuzori utml

 1. Sāpes, sāpju vadīšana dažāda vecuma pacientiem

Sāpes, sāpju vērtējums dažāda vecuma pacientiem, sāpju izvērtējums Covid-19 pozitīviem pacientiem

Farmakoloģiskās un nefarmakoloģiskās sāpju mazināšanas metodes

Sāpju izvērtēšana verbāliem un neverbāliem pacientiem

Sāpju mazināšanas nefarmakoloģiskās metodes

Sāpju mazināšanas nefarmakoloģiskās metodes

Augsta riska zāļu lietošana sāpju mazināšanai, t.sk. sagatavošana un ievadīšana

 1. Pacienta drošība

Droša vide pacientam

Pacienta identifikācija, pacienta datu aizsardzība, konfidencialitāte

Pārvietošanās palīglīdzekļi

Pacienta pārvietošanās

Kritiena riski, risku novēršana

 1. Kardiopulmonālā reanimācija, šoka stāvokļi  dažāda vecuma pacientiem

Pamata atdzīvināšanas algoritms (ABC) pieaugušajiem un bērniem.

Pieaugušo atdzīvināšanas universālais algoritms: ventrikulu fibrilācija/bezpulsa ventrikulu tahikardija; bezpulsa elektriskā aktivitāte; asistolija. Personāla iespējas,

pienākumu sadale.

Dzīvībai bīstamu ritma un vadīšanas traucējumu (bradi-, tahi-) atpazīšana.

Aritmiju kupēšanas algoritmi: trahikardijas algoritms, bradikardijas algoritms.  Personāla iespējas

nodrošināšana.

Šoka stāvokļi (anafilaktiskais šoks, hipovolēmiskais šoks, hemorāģisks šoks, kardiogēns šoks, traumatisks šoks), šoka ārstēšana

Dzīvībai un veselībai kritisku stāvokļu medikamentozā terapija.

Algoritmos iekļautie medikamenti - indikācijas, devas.

Situāciju simulācijas

Elpceļu caurejamības un elpošanas

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS

 1. Ādas integritāte

Higiēnas procedūru nodrošināšana rutīnas darbā

Izgulējumi un tā pakāpes, ārstēšanas pamatprincipi

Izgulējuma risku noteikšana, profilakses plāns, pasākumi ādas veseluma saglabāšanai

Covid 19 pacientu pozicionēšana (ar dažādiem veselības stāvokļiem- intubēts, neintubēts)

Brūču aprūpe – brūču veidi, brūču aprūpes noteikumi, pārsiešanas materiāli

 1. Medikamentozā aprūpe, Medikamentu administrēšana

Medikamentu sagatavošana, devu aprēķins, droša medikamenta ievade.

Pacienta novērtēšana pims un pēc medikamentu ievadīšanas.

Narkotisko un psihotropo vielu ievadīšana un administrēšana

Medikamentu administrēšanas aprīkojums, ievades iekārtas - infūzijas sūkņi, perfuzori utml.

 1. Infekciju kontrole – higiēnas un pretepidēmiskais plāns

Roku higiēna

Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošana dažādās situācijās, tai skaitā gaisa pilienu infekciju, piemēram, Covid – 19 pacientu aprūpē

Ķirurģisko instrumentu aprite

higiēnas un izolācijas režīmu ievērošana

 1. Vitālie rādītāji

Vitālie rādītāji pacienta novērtēšanā – normas un izmantojamās tehnoloģijas, aprīkojums (Covid 19 infekcijas skarto pacientu vitālo rādītāju monitorēšana)

Pulss

Arteriālais spiediens

 Elpošana

Temperatūras noteikšana

Skābekļa piesātinājums

 1. Sāpes, sāpju vadīšana dažāda vecuma pacientiem

Farmakoloģiskās un nefarmakoloģiskās sāpju mazināšanas metodes

Sāpju izvērtēšana verbāliem un neverbāliem pacientiem

Sāpju mazināšanas nefarmakoloģiskās metodes

Augsta riska zāļu lietošana sāpju mazināšanai, t.sk. sagatavošana un ievadīšana

 1. Procedūras, kas skar gremošanas sistēmu

Pacienta barošana (Covid-19 pacientu barošana), pacienta enterālā barošana, pacienta barošana caur stomu (gastrostoma, PEG), pacienta parenterālā barošana

Nazogastrālās zondes ievadīšana (kuņģa dekompresija, kuņģa skalošana, enterālas barošanas nodrošināšana). Nazogastrālā zonde: barības un medikamentu ievade caur zondi. Pacienta piederīgo iesaistīšana aprūpē

Nazogastrālās zondes ievadīšana (kuņģa dekompresija, kuņģa skalošana, enterālas barošanas nodrošināšana). Nazogastrālā zonde: barības un medikamentu ievade caur zondi. Pacienta piederīgo iesaistīšana aprūpē

Enterālās barošanas veidi, maisījumi, formulas.

 Enterālās barošanas uzsākšana, pacienta izvērtēšana

Intermitējošā kateterizācija

Urīnpūšļa ilgkatetra ievadīšana un aprūpe

Izvadstomu ievadīšana un aprūpe (epicistostoma, cistostomas utt.)

Procedūras, kas skar fēču izvadīšanu

(klizmas, fēču uztvērēji, gāzes novades caurulīte)

 1. Oksigenācijas nodrošināšana

Skābekļa koncentrācijas noteikšanas metodes. (invazīva, neinvazīva)

Skābekļa terapijas veidi atbilstoši pacienta saslimšanai

Skābekļa padeves veidi (deguna kaniles, zemas koncentrācijas maskas, augstas koncentrācijas maskas, augsta spiediena deguna kaniles (HFNC), neinvazīva augsta spiediena ventilācija (NIPPV)

Skābekļa padevei lietojamās medicīniskās ierīces

Skābekļa terapijas nodrošināšana Covid-19 pacientiem

Skābeklis kā medikamentu padeves ceļš (nebulaizers)

 1. Kardiopulmonālā reanimācija un šoka stāvokļi  dažāda vecuma pacientiem

Pamata atdzīvināšanas algoritms (ABC) pieaugušajiem un bērniem

Pieaugušo atdzīvināšanas universālais algoritms: ventrikulu fibrilācija/bezpulsa ventrikulu tahikardija; bezpulsa elektriskā aktivitāte; asistolija. 

Situāciju simulācijas

Dzīvībai bīstamu ritma un vadīšanas traucējumu (bradi-, tahi-) atpazīšana.

Aritmiju kupēšanas algoritmi: trahikardijas algoritms, bradikardijas algoritms.  

Situāciju simulācijas

Elpceļu caurejamības un elpošanas nodrošināšana.

Situāciju simulācijas

Šoka stāvokļi (anafilaktiskais šoks, hipovolēmiskais šoks, hemorāģisks šoks, kardiogēns šoks, traumatisks šoks), šoka ārstēšana

Situāciju simulācijas

 1. Pacienta drošība

Droša vide pacientam

Pacienta identifikācija, pacienta datu aizsardzība, konfidencialitāte

Pārvietošanās palīglīdzekļi

Pacienta pārvietošanās

Kritiena riski, risku novēršana

Ergonomijas pamatprincipi darbā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Noslēguma pārbaudījums sastāv no divām daļām: teorētisko zināšanu pārbaudes (tests) un praktisko zināšanu un prasmju pārbaudes (situāciju uzdevumi).