Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Neatliekamie stāvokļi un to simulācijas pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski slimiem bērniem slimnīcas etapā

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs, ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 18 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Reinis Balmaks

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā, imitējot dzīvību apdraudošas situācijas ar augstas ticamības pacienta simulatora palīdzību, attīstīt slimnīcu neatliekamās palīdzības ārstniecības un aprūpes personāla iemaņas palīdzības sniegšanā kritiski slimiem bērniem. Aktīvi līdzdarbojoties starpdisciplinārā komandā, tiks nostiprinātas būtiskākās koncepcijas un sistēmiska pieeja neatliekamo stāvokļu vadībā, kā arī prasmes darbam komandā, sniedzot  neatliekamo palīdzību bērniem slimnīcas etapā.

Mācību programmas tēmas

  1. Kritiski slimu bērnu strukturēta izmeklēšana
  2. Elpceļu caurlaidības nodrošināšana
  3. Elpošanas atbalsts
  4. Šoka ārstēšana
  5. Neatliekamās situācijas neiroloģijā
  6. Kardiopulmonālā reanimācija
  7. Traumas pacienta stabilizācija
  8. Komandas darbs krīzes situācijā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.