Izglītības programmas veids

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programmas nosaukums

Māsas ( vispārējās aprūpes māsas) specializācija  ANESTĒZIJĀ UN INTENSĪVAJĀ APRŪPĒ ( n52)

Mērķauditorija

Māsas

Izglītības programmas īstenošanas ilgums

480 akadēmiskās stundas

  • 144 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 336 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties nav iespējams

Sīkāka informācija, zvanot Ārstniecības katedras vadītājai Janetai Strazdiņai tel. – 26319584.

Neformālās izglītības programmas mērķis

Mācībās tiks apmācītas māsas ( vispārējās aprūpes māsas), lai iegūtu māsu specialitāti atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24.marta noteikumiem Nr. 268” Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” un profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes licencētā profesionālas pilnveides izglītības programmā akreditēta studiju virziena ietvaros, ko īsteno Eiropas Sociāla fonda projekta darbības programmas “ Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “ Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju “ projekta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “ Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros

Mācību programmas tēmas

  1. Pacientu aprūpe anestezioloģijā un intensīvajā terapijā I.
  2. Pacientu aprūpe anestezioloģijā un intensīvajā terapijā II.
  3. Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija.
  4. Pacientu drošība pirms anestēzijas, anestēzijas un pēc anestēzijas etapos.
  5. Anestēzija funkcionālo izmeklējumu nodrošināšanai.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri nokārtojuši profesionālās pilnveides izglītības programmā paredzētos pārbaudījumus un apmeklējis vismaz 75% nodarbību, tiks izsniegta valsts atzīta profesionālās pilnveides izglītības apliecība un sekmju izraksts atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 19.novembra noteikumiem Nr. 903 “Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti”.