Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība vispārējā medicīnā, veicot pacientu aprūpi

Mērķauditorija

Māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas:

teorija (lekcijas) – 6 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 10 akadēmiskās stundas

Astronomiskās stundas minūtēs:   720 min.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Attālināti MS TEAMS platformā.

2022.gada 12.janvārī 

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītāja:Mg. sc.sn. Aiga Lasmane

Apmācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem, https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

Papildus informācija:  67095321, e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv ,

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Papildināt māsu zināšanas un izpratni par holistisku pacientu aprūpi, aprūpes procesu, aprūpes diagnozēm. Prast pielietot praksē uz personu centrētu aprūpi. Prast izvērtēt un veicināt pacienta un piederīgo līdzestību aprūpes procesā. Sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas aprūpes procesa dokumentēšanā. Izglītot par drošu medikamentozo terapiju, uztura nozīmi un rehabilitācijas pamatprincipiem veselības uzturēšanā, saglabāšanā un atjaunošanā.

Mācību programmas tēmas

  1. Holistiska pieeja pacientu aprūpē
  2. Uz personu centrēta aprūpe
  3. Uz personu centrētas aprūpes rezultātu izvērtēšana un procesa dokumentēšana.
  4. Medikamentozās terapijas un aprūpes principi, medikamentu pareiza un droša lietošana un/vai ievadīšana
  5. Uztura nozīme pacienta veselības saglabāšanā un atveseļošanās procesā
  6. Rehabilitācijas pamatprincipi veselības uzturēšanā, saglabāšanā atjaunošanā
  7. Noslēguma diskusija, praktisko darbu prezentācija

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu, piedalījušies diskusijās, risinājuši situāciju uzdevumus, prezentējuši kursa laikā paveikto praktisko darbu, kas balstīts teorētiskā un praktiskā materiāla apguvē, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.