Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība psihiatrijas pacientu aprūpē

Mērķauditorija

Māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas

  • teorija:

8 akadēmiskās stundas

  • praktiskās mācības:

8 akadēmiskās stundas

Programma tiks īstenota 4 (četru) mācību nodarbību laikā

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Jekaterina Jeremejeva, sertificēta ārstniecības persona garīgās veselības aprūpes māsas specialitātē

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Uz kursiem pieteikties nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot māsu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par psihiatrijas pacientu aprūpi primārā un sekundārā veselības aprūpē.

Mācību programmas tēmas

Psihiatriskās un narkoloģiskās aprūpes tiesiskais regulējums Latvijā. Biopsihosociālais modelis psihiatrijas pacientu aprūpē. Psihisko traucējumu un slimību klasifikācija un etioloģiskie faktori. Psihisko traucējumu klīniskie simptomi un sindromi. Pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem novērtēšanas kritēriji un aprūpes diagnozes, to klasifikācija māsu praksē. Aprūpes aktuālo un potenciālo problēmu noteikšana, aprūpes procesa plānošana, īstenošana, izvērtēšana un dokumentēšana primārā un sekundārā veselības aprūpē. Pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem dinamiskās novērošanas principi, tās nodrošināšana tai skaitā medikamentozās aprūpes īpatnības. Pacientu ar agresīvu uzvedību aprūpe. Komunikācijas īpatnības psihiatrijas pacientu aprūpē. Pacientu un pacientu tuvinieku izglītošana, līdzestības un pratības veicināšana par veselības stāvokļa uzlabošanas un uzturēšanas iespējām. Māsas loma psihisko traucējumu profilaksē un psihosociālā rehabilitācijas nodrošināšanā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri būs piedalījušies ne mazāk kā 75% no mācību kursa un apguvuši izglītības programmu, saņems apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi 16 TIP (tālākizglītības punktu) apjomā.