Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ļaundabīgo audzēju ārstēšanas metodes

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas

 • 24 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Dace Baltiņa, asoc. profesore

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par audzēju ārstēšanas iespējām, kā arī sniegt izpratni par dažādām metodēm, to kombinācijas iespējām, sagaidāmiem rezultātiem un ar terapiju saistītām blaknēm, to profilaksi un ārstēšanu, kas palīdzēs apgūtā zināšanas pielietot profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

 1. Pirmā gada letalitāte, piecgadu dzīvildze un mirstība un faktori, kas to ietekmē
 2. Audzēju terapijas efektivitātes vērtēšanas metodes
 3. Audzēju ķirurģija un ar to saistītās blaknes
 4. Audzēju staru terapija un ar to saistītās blaknes
 5. Audzēju ķīmijterapija un ar to saistītās blaknes
 6. Audzēju hormonterapija un ar to saistītās blaknes
 7. Audzēju mērķterapija un ar to saistītās blaknes
 8. Audzēju imūnterapija un ar to saistītās blaknes
 9. Audzēju komplementārā terapija
 10. Audzēju paliatīvā un komplementārā terapija

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.