Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Jaunākās tendences onkoloģisku saslimšanu profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā, rehabilitācijā un ķīmijterapijā

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

 8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, asoc. profesore Dace Baltiņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par jaunākām atziņām un tendencēm audzēju profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā un rehabilitācijā, attīstīt spēju to novērtēšanā un rīcības izvēlē, lai iegūto informāciju varētu pielietot profesionālajā darbībā valstī pieejamo iespēju robežās.

Mācību programmas tēmas

  • Jaunākās atziņas audzēju bioloģijā
  • Jaunākās audzēju laboratoriskās diagnostikas metodes
  • Jaunākās audzēju attēldiagnostiskās metodes
  • Jaunākās tendences audzēju ķirurģijā
  • Jaunākās tendences audzēju staru terapijā
  • Jaunākās tendences audzēju sistēmiskajā medikamentozajā terapijā
  • Atziņas vēža pacientu rehabilitācijā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.