Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Fizisko aktivitāšu metožu izmantošana psihiatrijas pacientiem

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas 

  • 8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Tarass Ivaščenko, ārsts-psihoterapeits

Zane Rožkalne, sertificēta fizioterapeite, Mag. veselības aprūpē

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt ārstniecības personām nepieciešamās profesionālās zināšanas, kā arī izkopt prasmes, nodrošinot izglītošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 darbības “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros, par fizisko aktivitāšu metožu izmantošanu psihiatrijas pacientiem.

Mācību programmas tēmas

1. Biopsihosociālais veselības modelis. Vides veidošana

2. Ķermeņa saistība ar psihi.

3. Fizisko aktivitāšu metodes darbā ar psihiatrijas pacientiem.

4. Trauksmes pacienta aprūpe.

5. Grupu terapeitiskie faktori.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.