Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Farmakoterapeitiskās konsultācijas, zāļu lietošanas pārskata sastādīšana farmaceita praksē

Mērķauditorija

Farmaceiti

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 (trīsdesmit divas) akadēmiskās stundas (četras  dienas)

  • 18 (astoņpadsmit) akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 14 (četrpadsmit)  akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sekot līdzi izmaiņām ŠEIT - https://www.rmk1.lv/lv/

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Sertificēts farmaceits Grigorijs Golubs

Sertificēta farmaceite Alīna Kriviņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 48 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties:  

https://www.mitto.me/r1mk-macibu-programma 

Projekta administratīvā vadītāja – Maira Vīksna,

tālrunis +371 29745025

e-pasta adrese: kursi@medskola.lv

Neformālās izglītības programmas mērķis

Uzlabot un padziļināt farmaceitiem nepieciešamās profesionālās zināšanas farmaceitiskajā aprūpē, nostiprinot prasmes farmakoterapeitisko konsultāciju sniegšanā un veselības veicināšanā, rosinot slimību profilaksi, īpašām pacientu grupām (bērniem, jaundzimušiem, grūtniecēm un geriatriskiem pacientiem) un pacientiem ar hroniskām slimībām  (I un II tipa cukura diabētu, bronhiālo astmu, HOPS, KVS, onkoloģiskiem (paliatīvās aprūpes) pacientiem), zāļu lietošanas pārskata sastādīšanā farmaceita praksē, nodrošinot izglītošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros

Mācību programmas tēmas

  1. Farmaceitiskās aprūpes nozīme veselības aprūpē
  2. Farmakoterapeitiskā konsultācija aptiekā, t.sk.īpašu pacientu grupu farmaceitiskā aprūpe
  3. Pacientu ar polifarmāciju konsultācija, lietoto zāļu un mijiedarbību iespējamās ietekmes izvērtēšana
  4. Pacientu ar hroniskām slimībām farmaceitiskā aprūpe (I un II tipa cukura diabēta, astmas, HOPS, KVS, onkoloģisku (paliatīvās aprūpes) pacientu farmakoterapeitiskās konsultācijas)
  5. Hronisko pacientu klīnisko datu interpretācija
  6. Veselības paškontrole aptiekā
  7. Zāļu terapijas problēmu identificēšana (Efektivitāte, indikācijas, drošums un līdzestība, lietojot bezrecepšu, recepšu zāles)
  8. Lietoto zāļu pārskata veidošana un prezentēšana pacientam, aprūpētājam, citiem aprūpes procesā iesaistītajiem speciālistiem

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no neformālās izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetences un attieksmju vērtējumu (nokārtojuši gala pārbaudījumu ar vērtējumu “ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas Farmakoterapeitiskās konsultācijas, zāļu lietošanas pārskata sastādīšana farmaceita praksē apguvi