Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Attīstības psiholoģija

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas viesdocents, asoc.prof O.Nikiforovs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -8 TIP,

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt profesionālas teorētiskās zināšanas par galvenajām psihes attīstības koncepcijām cilvēka psihiskas attīstības likumsakarībām un īpatnībām dažādos vecumposmos.

Mācību programmas tēmas

  1. Attīstības psiholoģijas pamatjēdzieni un attīstības vispārējās problēmas;
  2. Bērns un ģimene;
  3. Psihiskās attīstības likumsakarības un īpatnības dažādos ontoģenēzes periodos;
  4. Dzīves un profesionālā pašnoteikšanās. Brieduma posms kā attīstības periods;
  5. Ego psiholoģija. Humānistiskā psihoanalīze.
  6. Individualitātes psiholoģija.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un ir piedalījušies diskusijās un grupu darbos, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.