Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas:

Teorija - 14 akadēmiskās stundas

Prakse -   10 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju par mācību norises laikiem skatīt ŠEIT.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītāji:

Mg.iur. Pēteris Ersts

Mg.iur. Ingūna Rušeniece

Apmācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā aktualizēt un pilnveidot ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmācijas speciālistu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanu veselības un sociālās aprūpes jomā.

Mācību programmas tēmas

  1. Veselības aprūpes tiesiskā regulējuma jēdziens un tiesību mūsdienīga izpratne. Veselības aprūpi regulējošo tiesību normu saturs, vieta un loma tiesību sistēmā
  2. Nepilngadīgo pacientu tiesību jēdziens un pamatprincipi
  3. Pacienta tiesības saņemt informāciju un piekrišanu ārstniecībai: tiesību aktos ietvertie noteikumi un to piemērošanas praktiskie aspekti
  4. Pacientu datu aizsardzība
  5. Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu tiesības, pienākumi, atbildība
  6. Bēgļu jautājumi.
  7. Mediācija.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri ir apmeklējuši ne mazāk kā 75% no mācību kursa, apguvuši izglītības programmu un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.