Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Agrīna ambulatora monoprofesionāla fizioterapijas pakalpojuma nodrošināšana primārajā veselības aprūpes līmenī

Mērķauditorija

Funkcionālais speciālists un citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

Teorētiskās nodarbības:

   14 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   10 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānots

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

BKUS fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Anita Vētra

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: - 24 TIP (Funkcionālais speciālists un citas ārstniecības personas)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz mācībām nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem veidot izpratni par fizioterapijas procesa organizēšanu primārās veselības aprūpes līmenī un attīstīt spēju organizēt efektīvus, integrētus fizioterapijas pakalpojumus dažādām mērķa grupām primārās veselības aprūpes līmenī, atbilstoši savai profesionālajai kompetencei.

Mācību programmas tēmas

Cilvēka funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi personas un vides mijiedarbības aspektā.

Fizioterapijas loma primārajā veselības aprūpē.

Fizioterapijas process primārajā veselības aprūpē.

Fizioterapeita loma veselības veicināšanā un profilaksē primārās veselības aprūpes līmenī.

Standartizēta funkcionēšanas novērtēšana un fizioterapeitiskā intervence dažādām mērķa grupām primārajā veselības aprūpē.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst apliecību par neformālās izglītības  programmas apguvi, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzētais noslēguma pārbaudījums testa veidā.