Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Korupcijas riski veselības aprūpē: risku mazināšanas un novēršanas iespējas, rīcība

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 13 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 11 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Sandra Kaija, Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, profesore

Aldis Lieljuksis Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, asoc.profesors

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem un sīkāku info skatīt ŠEIT.

Pieteikumā jānorāda: programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta, amats.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas par korupcijas riskiem veselības aprūpē, to cēloņiem, izprast dažādās korupcijas novēršanas formas un metodes, tajā skaitā, attīstīt spēju pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.

Mācību programmas tēmas

  • Ārstniecības persona kā kriminālatbildības subjekts.
  • Ārstniecības persona kā administratīvās atbildības subjekts
  • Administratīvā atbildība amatpersonām.
  • Administratīvās un kriminālatbildības nošķiršana
  • Korupcijas riski veselības aprūpē
  • Korupcijas novēršanas iespējas veselības aprūpē
  • Korupcijas mazināšanas iespējas veselības aprūpē
  • Rīcība noziedzīgā nodarījuma gadījumā: ziņošana, kriminālprocesa praktiskā norise, veicamās procesuālās darbības.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75 % no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.