Eiropas Sociālā fonda projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001


ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS, kas var pretendēt uz naudas kompensāciju

Lai iedzīvotājiem ārpus Rīgas uzlabotu ārstniecības personu un valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā, projektā piešķir naudas kompensācijas, ja speciālists strādā reģionā.

Uz naudas kompensāciju var pretendēt:

 • Ārsts - speciālists
 • Zobārsts
 • Ārsta palīgs
 • Medicīnas māsa
 • Māsas palīgs
 • Vecmāte
 • Fizioterapeits
 • Ergoterapeits
 • Zobu higiēnists
 • Zobārsta asistents
 • Zobārstniecības māsa
 • Ģimenes ārsts pensijas vecumā, kas nodod praksi, un jaunais ģimenes ārsts, kas pārņem praksi


NOSACĪJUMI kompensāciju saņemšanai ārstniecības personām

Darba līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku par normālo (tai skaitā saīsināto) darba laiku neatkarīgi no darba laika organizācijas (nakts darbs, maiņu darbs vai summētais darba laiks). Kompensācijas saņēmējam ārstniecības iestādē ārpus Rīgas jāstrādā vismaz 5 gadus pilnas slodzes apmērā.

Zobārstam vai ārstniecības iestādei jābūt līgumam (līguma grozījumiem) ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu par vismaz 800 apmeklējumiem gadā, kas tiek pielīdzināts pilnas slodzes apmēram.


Papildu nosacījumi:

 • ārsts-speciālists 24.03.2017. (MK noteikumu spēkā stāšanās diena par atbalsta piešķiršanu) nav strādājis specialitātē ārpus Rīgas;
 • zobārsts, kuram ir derīgs sertifikāts un kurš 24.03.2017. nav  sniedzis valsts apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus ārpus Rīgas;
 • ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits un  ergoterapeits 24.03.2017. nav strādājis nevienā no atbalstāmajām profesijām kādā no ārstniecības iestādēm Latvijā;
 • ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, no 24.03. 2017. līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ārpus Rīgas ar pacientu sarakstā reģistrētām personām;
 • zobu higiēnists, zobārsta asistents (zobārstniecības māsa) uz kompensāciju var pretendēt, ja strādās vienā komandā ar zobārstu - kompensācijas saņēmēju, un papildus tam 24.03.2017. nav strādājis specialitātē ārstniecības iestādē Latvijā.


NOSACĪJUMI par ģimenes ārsta prakses nodošanu/pārņemšanu

Kompensācijas izmaksas nosacījumi praksēm: 

 • uz kompensāciju par ģimenes ārsta prakses nodošanu var pretendēt tāda ģimenes ārsta prakse, kas atrodas ārpus Rīgas;
 • kompensācijas saņemšanas brīdī ģimenes ārsts, kas nodod ģimenes ārsta praksi, ir sasniedzis pensijas vecumu, bet ģimenes ārsts, kas pārņem ģimenes ārsta praksi, nav sasniedzis pensijas vecumu;
 • ģimenes ārsti ir vienojušies par prakses nodošanu un pārņemšanu un informējuši par to Nacionālo veselības dienestu;
 • ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – 2017. gada 24. martā līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīdim nav strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē, kas atrodas ārpus Rīgas.


PIETEIKTIES kompensācijai: dokumenti un to iesniegšana

Pretendentiem Veselības ministrijā jāiesniedz:

 • pieteikums,
 • darba līguma kopija,
 • darba līguma grozījumi, ja tie attiecas uz kritērijiem kompensācijas piešķiršanai.


Ģimenes ārstiem par prakses nodošanu un pārņemšanu:

 • abpusēji aizpildīts pieteikums;
 • Nacionālā veselības dienesta izsniegta izziņa;
 • De minimis veidlapa prakses pārņēmējam.

Svarīgi! Lai speciālistiem izmaksātu kompensāciju par ģimenes ārsta prakses nodošanu un pārņemšanu, pirmais solis ir izziņas saņemšana no NVD un pieteikuma iesniegšana Veselības ministrijā. Prakses pārņēmējs līgumattiecības ar NVD slēdz pēc tam.


Dokumentus iesniedz:

 • ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu: kompensacijas@vm.gov.lv ;
 • pašrocīgi parakstītus sūtot pa pastu vēlams ierakstītā vēstulē: Brīvības iela 72, Rīga, LV1011 (norāde - Kompensācijas pieteikums SAM 9.2.5.);
 • iesniedzot personīgi Veselības ministrijā.

Ja nav droša e-paraksta, dokumentus jāsūta pa pastu vai jāiesniedz Veselības ministrijā.


Projekta īstenošanas laiks: pretendentu atlases termiņš

Pretendentu atlases periods plānots no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31. jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. 

Kopējais attiecināmais finansējums: 11 960 103 eiro, tajā skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 10 166 087 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 794 016 eiro. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. Ministru kabineta noteikumi Nr.158
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBA

Kārtība 

Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNS

Plāns 

Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem nolikums

Nolikums 


PIETEIKUMU VEIDLAPAS Pieteikums ĀRSTAM/ZOBĀRSTAM

Veidlapa

 

Pieteikums ĀRSTA PALĪGAM, MĀSAI, MĀSAS PALĪGAM, VECMĀTEI, FIZIOTERAPEITAM, ERGOTERAPEITAM, ZOBU HIGIĒNISTAM, ZOBĀRSTA  ASISTENTAM (ZOBĀRSTNIECĪBAS MĀSAI)


Veidlapa 

Pieteikums ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ NODOD PRAKSI, UN ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ PĀRŅEM PRAKSI

Veidlapa  

Apliecinājums par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu

Veidlapa 

Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas process


Infografika

Cik liela būs kompensācija: piemēri 

Infografika

Kontaktinformācija

kompensacijas@vm.gov.lv

tālruņi: 60003345, 67876087Kompensācijas līgumu parakstīšana šobrīd notiek ATTĀLINĀTI


Ja nav droša e-paraksta, līgumu sūtīsim darba vietai

PA PASTU
Aizpildi pieteikumu PAREIZI! Skaties videoUZZINI: kā notiek ĢĀ prakses pārņemšana

Sazinies ar mums


60003345, 67876087

kompensacijas@vm.gov.lv